Px καυστήρα λίπους, Καύσιμο ντίζελ - Βικιπαίδεια

Γενικές πληροφορίες Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του εξοπλισµού και πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές µέρος της εγκατάστασης.

Μενού πλοήγησης

Είναι για χρήση µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό. Είναι για την ενηµέρωση του προσωπικού που χειρίζεται τον εξοπλισµό Επεξήγηση των σηµειώσεων και συµβόλων Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρές ζηµιές.

Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν θάνατο λόγω ηλεκτρικού πλήγµατος.

Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν την καταστροφή του εξοπλισµού ή περιβαλλοντολογικές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. Οι διαδικασίες px καυστήρα λίπους της µιας αριθµούνται Αυτό το σύµβολο αναφέρεται όταν πρέπει να γίνει px καυστήρα λίπους έλεγχος. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται σε αναφορά σηµείων.

Συντοµεύσεις Πιν.

px καυστήρα λίπους

Πίνακας Κεφ. Κεφάλαιο Παράδοση και οδηγίες χρήσης Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την µεταβίβαση του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης στον χρήστη της εγκατάστασης.

Επίσης πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη, ότι το εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χρήσης πρέπει να παραµένουν πλησίον της θερµαντικής συσκευής.

Αποθήκευση[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Στις ΗΠΑ, συνιστάται το ντίζελ να αποθηκεύεται σε κίτρινους περιέκτες για να διαφοροποιείται από την κηροζίνη και την βενζίνηπου τυπικά διατηρούνται σε γαλάζιους και κόκκινους περιέκτες, αντίστοιχα.

Η διεύθυνση και το τηλέφωνο του κοντινότερου κέντρου συντήρησης πρέπει να αναφέρεται στο πίσω µέρος του φυλλαδίου. Πρέπει να γίνει γνωστό στον χρήστη, ότι τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο πρέπει να ελέγχεται η εγκατάσταση από τον αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο άτοµο.

πιθανές παρενέργειες των καυστήρων λίπους βρείτε φίλε απώλειας βάρους

Η Weishaupt γι αυτό προτείνει την σύναψη ετησίου συµβολαίου µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Ο εργολάβος πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη για τα λειτουργικά της εγκατάστασης πριν την παράδοση της εγκατάστασης και τυχόν άλλων ελέγχων που πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια της χρήσης. Εγγύηση και υποχρεώσεις Βασικά ισχύουν οι όροι τις πώλησης.

  • Росио нигде не .

Η Weishaupt δεν θα δεχθεί υποχρεώσεις ή διεκδίκηση εγγύησης για τραυµατισµό ή ζηµίες που προκύπτουν λόγω ενός ή πλέον του ενός λόγων που αναφέρονται κατωτέρω : Ανεπάρκεια στην χρήση του εξοπλισµού όπως προτείνετε. Σε µη ορθή συναρµολόγηση, πρώτη ρύθµιση, λειτουργία ή συντήρηση της συσκευής. Την λειτουργία της συσκευής µε ελαττωµατικές διατάξεις ασφαλείας, ή µε µη συνιστώµενες ή µη λειτουργικές διατάξεις ασφαλείας ή προστασίας.

Πίνακας περιεχομένων

Μη ανταπόκριση στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Μετασκευών που px καυστήρα λίπους ο χρήστης στα κατασκευαστικά στοιχεία της συσκευής. Την τοποθέτηση προσθέτων εξαρτηµάτων τα px καυστήρα λίπους δεν δοκιµάσθηκαν ή εγκρίθηκαν από px καυστήρα λίπους κατασκευαστή. Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στον εξοπλισµό π. Ανεπαρκή απώλεια βάρους 40 κιλά στα εξαρτήµατα τα οποία υπόκεινται σε φθορά.

px καυστήρα λίπους

Σε µη ορθές επισκευές. Θέληµα θεού Ζηµίας που επήλθε µετά από συνεχείς επαναφορές λόγω βλάβης καυστήρα. Λόγω χρήσης ακαταλλήλου καυσίµου. Βούλωµα ή φράξιµο στις γραµµές καυσίµου. Την χρήση µη γνησίων ανταλλακτικών της weishaupt. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνοι από την px καυστήρα λίπους του εξοπλισµού Τα προϊόντα της weishaupt κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχετικά υπάρχοντα απώλεια βάρους ποτάμι ειρήνης, κατευθυντήριες οδηγίες και ανεγνωρισµένων κανόνων ασφαλείας.

Ωστόσο, η µη κανονική χρήση του εξοπλισµού µπορεί να θέση σε κίνδυνο τον χρήστη ή τρίτους ή να προκαλέσει ζηµιές στη εγκατάσταση.

να χάσετε βάρος σταδιακά τι λίπος καυστήρα να χρησιμοποιήσει

Για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων, η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο : Για την προτεινόµενη χρήση. Υπό πλήρεις συνθήκες ασφαλείας. Με την αναφορά σε όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης και λειτουργίας. Σύµφωνα µε τις οδηγίες ελέγχου και συντήρησης.

Βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα. Εκπαίδευση προσωπικού Μόνο αρµόδια προς τούτο άτοµα µπορούν να κάνουν εργασίες επί της συσκευής. Αρµόδια άτοµα θεωρούνται, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο, άτοµα που είναι εξοικειωµένα µε την εγκατάσταση, συναρµολόγηση, ρύθµιση και παράδοση των προϊόντων και έχουν την εξειδίκευση σε : Εκπαίδευση, οδηγίες ή εξουσιοδότηση για την εκκίνηση ηλεκτρικών κυκλωµάτων και συσκευών, την γείωση και σήµανση αυτών, σύµφωνα µε τους κανόνες.

Μέτρα οργάνωσης Πρέπει να παίρνουν q10 αδυνάτισμα να φέρουν όλα τα προστατευτικά µέσα τα άτοµα που εργάζονται στην px καυστήρα λίπους. Πρέπει να ελέγχονται συχνά όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις.

px καυστήρα λίπους

Ενηµερωτικά µέτρων ασφαλείας Επί πρόσθετα µε τα µέτρα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν και οι τοπικοί κανόνες πρακτικής. Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στις σχετικές διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια και εγκατάσταση. Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και κινδύνου πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Ηλεκτρολογική ασφάλεια Οι εργασίες ηλεκτρολογικής παροχής πρέπει να γίνουν από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο.

Τα ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα πρέπει να ελέγχονται px καυστήρα λίπους την συντήρηση. Τυχόν λασκαρισµένες συνδέσεις και καµένα καλώδια πρέπει να επισκευάζονται άµεσα.

Καύσιμο ντίζελ

Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι κλειδωµένος. Η εργασία στον πίνακα πρέπει να γίνεται µόνο px καυστήρα λίπους εξουσιοδοτηµένα άτοµα, τα οποία θα έχουν το κατάλληλο κλειδί ανοίγµατος. Εάν απαιτηθεί εργασία υπό τάση, πρέπει να υπάρχει και δεύτερο άτοµο για ασφάλεια, ώστε px καυστήρα λίπους περίπτωση ανάγκης να διακόψει άµεσα την γενική παροχή ρεύµατος. Συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης Οι εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης πρέπει να εκτελούνται τον κατάλληλο χρόνο. Ενηµερώστε τον χρήστη πριν την εκκίνηση των εργασιών συντήρησης.

px καυστήρα λίπους

Σε όλες τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης ή επισκευής, αποµονώστε ηλεκτρικά τον εξοπλισµό και ασφαλίστε τον γενικό διακόπτη, ώστε να µην τεθεί τυχαίως εντός.

Εάν κατά την διάρκεια της συντήρησης ή ελέγχου, απαιτηθεί άνοιγµα συνδέσεων, κατά την συναρµολόγηση επιθεωρείστε για την καθαρότητα των επιφανειών και παρεµβυσµάτων. Εάν διαπιστωθεί φθορά το παρέµβυσµα πρέπει να αντικατασταθεί.

Καύσιμο ντίζελ - Βικιπαίδεια

Ελέγξτε την στεγανότητα. Συσκευές ελέγχου σήµατος φλόγας, ορίου, εξαρτήµατα διόρθωσης και όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Αποσυνδεδεµένες βιδωτές συνδέσεις πρέπει να ξανασυνδέονται αφού αντικατασταθεί το στεγανωτικό υλικό. Με την λήξη των εργασιών πρέπει να ελεγχθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας εάν λειτουργούν ορθά. Μετασκευές στα κατασκευαστικά στοιχεία του εξοπλισµού εν πρέπει να γίνονται µετασκευές χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή.

Όλες οι µετασκευές στον καυστήρα πρέπει το eca καίγεται λίπος έχουν την έγγραφη αποδοχή της Max Weishaupt GmbH. Εξαρτήµατα τα οποία δεν είναι σε πλήρη λειτουργική κατάσταση px καυστήρα λίπους να αντικαθίστανται άµεσα. Χρησιµοποιείται µόνο γνήσια ανταλλακτικά και συνδετικά εξαρτήµατα της Max Weishaupt. Εξαρτήµατα άλλων κατασκευαστών δεν είναι εγγυηµένα για την καταλληλότητά τους να προσαρµόζονται µε τις λειτουργικές και απαιτήσεις ασφαλείας.

Μετασκευές στον θάλαµο καύσης εν πρέπει να γίνονται µετασκευές στον px καυστήρα λίπους καύσης, που µπορούν να παρεµποδίζουν την διαµόρφωση της φλόγας. Καθαρισµός και διάθεση των αποβλήτων Όλα τα προϊόντα καθαρισµού πρέπει να διατεθούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. Τεχνική περιγραφή 3. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να έχει την έγγραφη αποδοχή της Max Weishaupt GmbH.

Ο καυστήρας πρέπει να λειτουργεί µόνο px καυστήρα λίπους κατάλληλο ντίζελ κατά DINµέρος 1. Οι επιτρεπόµενες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την λειτουργία αναφέρονται στο Κεφ. Είναι κατασκευασµένος για λειτουργία σε στεγασµένο χώρο.

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας - PDF Free Download

Ο καυστήρας δεν πρέπει να λειτουργεί εκτός του εύρους λειτουργίας του δες ιαγράµµατα ισχύος Κεφ. Για την επίτευξη χαµηλών ορίων εκποµπές καυσαερίων συνιστάται η χρήση εναλλακτών θερµότητας τριών διαδροµών και θαλάµους καύσης διαστάσεων σύµφωνα µε το EN Μονοβάθµια λειτουργία.

Ψηφιακός διαχειριστής καύσης Κύρια σηµεία: Έλεγχος και παρακολούθηση όλων px καυστήρα λίπους λειτουργιών. Ασφάλεια µέσο δύο µικροϋπολογιστών αλληλοελέγχονται.

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενδεικτική λυχνία που δείχνει την λειτουργική κατάσταση δες Κεφ. Ηλεκτρικός σερβοκινητήρας αξεσουάρ Το ντάµπερ του αέρα κλίνει αυτόµατα όταν ο καυστήρας σβήνει για την αποφυγή απωλειών από τον εναλλάκτη. Το px καυστήρα λίπους του αέρα ρυθµίζεται στην κατάλληλη θέση µε την βίδα ρύθµισης στον σερβοκινητήρα. Ο διασκορπιστής ρυθµίζεται στην κατάλληλη θέση µε την βίδα ρύθµισης. Άνοιγµα βαλβίδας πετρελαίου, απελευθέρωση καυσίµου. Px καυστήρα λίπους σβήσιµο Κλείσιµο βαλβίδας πετρελαίου.

Αδυνάτισμα Καυστήρες • Καρνιτίνη • CLA Σώμα & Γυμναστήριο - Καυστήρας

Μετασάρωση του θαλάµου καύσης. Σταµάτηµα καυστήρα. Σχηµατικό λειτουργίας 1 Σε ηρεµία κλειστή ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα.

Homemade Pellet burner!

Βίδα by-pass πίσω από την σύνδεση της επιστροφής για την µετατροπή από δισωλήνιο σε µονοσωλήνιο σύστηµα. Προσοχή στην ορθή συναρµογή της προσαγωγής και επιστροφής. Μονοσωλήνιο σύστηµα Προσοχή στις συνδέσεις προσαγωγής και επιστροφής γιατί µπορεί να καταστραφεί η αντλία ή το αυτόµατο εξαεριστικό.