Επικοινωνία τέκνων

Πώς ένας πατέρας χάνει τα δικαιώματά του

Λυμπερόπουλο ΕλλΔνη 27

Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΔΠΘ Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής τουεπί πλέον δε και την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του.

Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, λουκάνικα αδυνατίσματος ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει το θέμα της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους, η ρύθμιση δε της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας αυτών γίνεται από το δικαστήριο.

Το δικαστήριο μπορεί διαζευκτικά: α να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας σε έναν από τους γονείς, προφανώς σε αυτόν, που θεωρεί καταλληλότερο, β να αναθέσει την πώς ένας πατέρας χάνει τα δικαιώματά του της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς από κοινού, εφόσον υπάρχει συμφωνία αυτών τόσο για την από κοινού ανάθεση όσο και για το ζήτημα του τόπου διαμονής του παιδιού  γ να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην τρίτη δυνατότητα, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την κατανομή αυτής είτε λειτουργικά είτε χρονικά.

στέκεται να χάσει βάρος απώλεια βάρους αλλαγές όρασης

Στη λειτουργική κατανομή κατανέμεται μεταξύ των γονέων η άσκηση των βασικών λειτουργιών της γονικής μέριμνας, δηλαδή της επιμέλειας, της διοίκησης της περιουσίας, της εκπροσώπησης ή ορισμένων υπολειτουργιών.

Για παράδειγμα, στον ένα γονέα μπορεί να ανατεθεί η παροχή της στέγης για το ανήλικο τέκνο και στον άλλο όλα τα υπόλοιπα.

Ανάθεση της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου στον πατέρα: Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατή - Δάφνη Σιώπη

Ως κατευθυντήρια γραμμή για την απόφαση του δικαστηρίου για τη λειτουργική κατανομής της άσκησης της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της άσκησής της είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από τον νομοθέτη εκ των προτέρων προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόμενο στον δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής - οικονομικής κατάστασής τους.

Μοιραστείτε στο twitter Τα παιδιά, και ειδικότερα τα ανήλικα που δεν έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν από μόνα τους για το μέλλον τους, είναι αυτά που υφίστανται σε πολλές περιπτώσεις τις σκληρότερες συνέπειες του διαζυγίου, ειδικά όταν αυτό προκύπτει μετά από αντιδικία. Στην πρακτική βλέπουμε συχνά τα τέκνα να γίνονται μέσο πίεσης ψυχολογικής ή οικονομικής του ενός μέρους έναντι του άλλου ή σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνουμε με έκπληξη την πλήρη αδιαφορία του ενός μέρους, συνήθως αυτού που σταματά να μένει με τα τέκνα του, μετά την έκδοση του διαζυγίου, θεωρώντας συχνά ότι δεν έχει υποχρεώσεις έναντι αυτών. Από την άλλη πλευρά, όπως και αυτή καθεαυτή η έκδοση του διαζυγίου μπορεί να αποτελέσει προϊόν «πολιτισμένης» συμπεριφοράς με την αποφυγή αντιδικιών ενώπιον των δικαστηρίων, αντίστοιχα μπορεί να ρυθμιστεί και το θέμα της επιμέλειας των τέκνων. Στην περίπτωση λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο προβλέπεται ρητά από το νόμο ότι στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, μαζί με την αίτηση για τη λύση του γάμου συνυποβάλλεται στο δικαστήριο και ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τους γονείς με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα της ανάθεσης της επιμέλειας των τέκνων, της επικοινωνίας με τους γονείς τους και της καταβολής της διατροφής τους.

Η μικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο κατά νόμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του ανηλίκου αναφορικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας στον ένα ή τον άλλο από τους γονείς του, γιατί η άποψη ότι η γονική μέριμνα των μικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη μητέρα τους λόγω του πώς ένας πατέρας χάνει τα δικαιώματά του έχουν ανάγκη της μητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις νεότερες ιατρικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, μόνο για την νηπιακή ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη μητέρα, ενώ για το μεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου.

Στην δικαστική, συνεπώς, κρίση μπορεί απώλεια βάρους να καθυστερήσει την περίοδο ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν πώς ένας πατέρας χάνει τα δικαιώματά του, όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και της περίθαλψης του ανηλίκου τέκνου, και οι έως τότε δεσμοί του τέκνου με τους γονείς του.

χάνουν 10 σωματικού λίπους

Από τις ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγεται επίσης, ότι οι ικανότητες των γονέων, το περιβάλλον, το επάγγελμα, η πνευματική τους ανάπτυξη και πώς ένας πατέρας χάνει τα δικαιώματά του δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μέσα στα πλαίσια της λογικής και ορθολογικής αντιμετώπισης των θεμάτων των νέων, η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, περιλαμβάνονται στα κριτήρια προσδιορισμού του συμφέροντος του τέκνου.

Αυτό δε ισχύει ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα των γονέων ως προς το διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης.

Επικοινωνία τέκνων

Τέλος, το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις.

Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στο νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και μετα- ανάλυση απώλεια λίπους περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της ωριμότητάς του, καθώς και οι τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την επιμέλεια και τη διοίκηση πώς ένας πατέρας χάνει τα δικαιώματά του περιουσίας του.

Με δεδομένη την ύπαρξη του εν λόγω δεσμού του τέκνου προς το συγκεκριμένο γονέα, αυτός θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαπαιδαγώγησης προς όφελος του ανηλίκου και επομένως ότι πώς ένας πατέρας χάνει τα δικαιώματά του ο πλέον κατάλληλος για την επιμέλειά του, πώς ένας πατέρας χάνει τα δικαιώματά του υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο ιδιαίτερος αυτός δεσμός του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση, η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του ανηλίκου, που έχει την στοιχειώδη ικανότητα διακρίσεως.

Πρέπει δε να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ότι ο ανήλικος, που έχει ακόμη ατελή την ψυχοπνευματική ανάπτυξη και την προσωπικότητά του υπό διαμόρφωση, υπόκειται ευχερώς σε επιδράσεις και υποβολές των γονέων ή άλλων, οι οποίες, έστω και χωρίς επίγνωση γενόμενες, οδηγούν ασφαλώς στο σχηματισμό της μονομερούς πώς ένας πατέρας χάνει τα δικαιώματά του και προτίμησης προς τον ένα από τους γονείς, οπότε η προτίμηση του δεν εξυπηρετεί πάντοτε και το αληθές συμφέρον του.

τύπος boros απώλεια βάρους

Η διάσπαση εξάλλου της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, με συνεπακόλουθο και την διάσπαση της οικογενειακής συνοχής κλονίζει σοβαρώς την ψυχική ισορροπία του τέκνου, που αισθάνεται ανασφάλεια και επιζητεί στήριγμα. Οι μεταξύ των συζύγων δημιουργούμενες έντονες αντιθέσεις ενίοτε αποκλείουν κάθε συνεννόηση μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με τα τέκνα τους, τα οποία όχι σπανίως χρησιμοποιούνται ως όργανα για την άσκηση παντοειδών πιέσεων και την ικανοποίηση εκδικητικών διαθέσεων.

Κρίσιμο στοιχείο, που είχε επικαλεσθεί στην υπόθεση αυτή ο πατέρας ήταν η μη επίδειξη της απαιτούμενης επιμέλειας από τη μητέρα ως προς το μέρος της μέριμνας της, που αφορά το σοβαρότατο τομέα της υγείας του κοινού τους τέκνου, το οποίο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 1988

Η αμέλεια και η αδιαφορία της μητέρας για την απαρέγκλιτη τήρηση του θεραπευτικού προγράμματος τακτικών ιατρικών και παραϊτρικών επισκέψεων εκτός της οικίας κρίθηκαν ότι αποτελούσαν λόγο για την ανάθεση της άσκησης της μέριμνας για τα θέματα υγείας στον πατέρα.

Αντίστοιχη με την αρμοδιότητα για την φροντίδα της υγείας είναι και η μέριμνα για την ανατροφή και φροντίδα του τέκνου, που επίσης εμπεριέχεται και αποτελεί υπολειτουργία της επιμέλειας.

Account Options

Στη θεωρία υποστηρίζεται ότι είναι δυνατή η μερική κατανομή της επιμέλειας με ανάθεση της φροντίδας για την εκπαίδευση του τέκνου στον ένα γονέα και ανάθεση των υπολοίπων λειτουργιών της επιμέλειας στον άλλον.

Αν σας άρεσε το άρθρο που διαβάσατε, μοιραστείτε το. Tο rodiaki. Θεωρούμε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν top 5 ποτά καύσης λίπους τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Παρακαλούμε πολύ, τηρείτε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς έναντι των υπολοίπων σχολιαστών και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Πότε το δικαστήριο αναθέτει την γονική μέριμνα στον πατέρα | Η ΡΟΔΙΑΚΗ

Τα σχόλια με ύβρεις αποδημοσιεύονται αυτόματα. Επίσης, όποια σχόλια είναι συκοφαντικά ή υβριστικά θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Σχολιαστές που επαναλαμβανόμενα προκαλούν ή υβρίζουν άλλους σχολιαστές θα αποκλείονται χωρίς προειδοποίηση.