EUR-Lex - R - EL

Παράγοντες απώλειας βάρους tijuana

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 35 Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι καταγγέλλοντες κοινοτικοί παραγωγοί, είτε αντιπροσωπεύονται από την EFLM εξ ονόματος των οποίων ζητήθηκε ενδιάμεση επανεξέταση σε ό,τι αφορά πώς να χάσετε βάρος χωρίς φούσκωμα εισαγωγές της Ταϊλάνδης είτε ενεργούν χωριστά σε δύο διαφορετικούς ομίλους ο ένας έχει υποβάλει την αίτηση σχετικά με τις εισαγωγές καταγωγής Φιλιππίνων και ο άλλος μια καταγγελία όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Μεξικούαντιπροσώπευαν σε όλες τις περιπτώσεις ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής κοινοτικής παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος.

  1. Ujjayi pranayama για απώλεια βάρους

Υπ' αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ, αυτές οι εταιρείες έπρεπε να αποκλειστούν από «την κοινοτική βιομηχανία».

Δεύτερον, η έρευνα έδειξε ότι αυτός ο παραγωγός δεν ήταν συνδεδεμένος μόνο με το μοναδικό μεξικανό εξαγωγέα αλλά ήταν επίσης υπεύθυνος και για ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών εισαγωγών στην Κοινότητα αναπτήρων που είχαν δηλωθεί ότι ήταν καταγωγής Μεξικού. Υπευθυμίζεται ότι οι έρευνες σχετικά με τις εισαγωγές από το Μεξικό και τις Φιλιππίνες, διενεργήθηκαν στο πλαίσιο μιας ενιαίας διαδικασίας βλέπε παράγραφο 5 και ότι ήταν αιτιολογημένη η σωρευτική αξιολόγηση των επιπτώσεων των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και το Μεξικό βλέπε παραγράφους 40 έως Σ' αυτό το πλαίσιο, θεωρήθηκε ότι το να ληφθεί υπόψη η κατάσταση της Tokai Seiki GmbH στη γενική αξιολόγηση παράγοντες απώλειας βάρους tijuana ζημίας δεν ήταν εύλογη εφόσον, λόγω της σημασίας των μεξικανικών εισαγωγών, δεν θα οδηγούσε σε αξιόπιστα αποτελέσματα.

Συνεπώς, θεωρήθηκε σκόπιμο να αποκλειστεί η Tokai Seiki GmbH από την «κοινοτική βιομηχανία». Η έρευνα έδειξε ότι η εισαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών που ανήκουν στην Swedish Match Group σε ό,τι αφορά το εν λόγω προϊόν καταγωγής Φλιππίνων, ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, πράγμα που δείχνει ότι οι βασικές τους δραστηριότητες σχετικά με το εν λόγω προϊόν παρέμεναν σταθερά στην Κοινότητα.

Συνεπώς, θεωρήθηκε σκόπιμο να θεωρηθούν αυτές οι εταιρείες ότι αποτελούν μέρος της «κοινοτικής βιομηχανίας».

Κάτι λάθος

ΖΗΜΙΑ 1. Στην περίπτωση που πληρούνται αυτά τα κριτήρια, πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του ανταγωνισμού, ειδικότερα για να καθοριστεί κατά πόσον τα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής των εν λόγω χωρών είναι υποκαταστάσιμα μεταξύ τους, πωλούνται σε παρόμοια επίπεδα τιμών, έχουν κοινά ή παρόμοια κυκλώματα διανομής και είναι ταυτόχρονα παρόντα στις ίδιες γεωγραφικές αγορές.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του ανταγωνισμού, τα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής των εν λόγω τριών χωρών, διαπιστώθηκε ότι είναι υποκαταστάσιμα μεταξύ τους και ότι πωλήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα τιμών, ότι έχουν παρόμοια κυκλώματα διανομής και ότι πωλούνται ταυτόχρονα στις ίδιες γεωγραφικές αγορές. Εδώ τα ενδιαφερόμενα μέρη προέβαλαν τα ακόλουθα επιχειρήματα: 42 Οι δύο συνδεόμενοι παραγωγοί των Φιλιππίνων αμφισβήτησαν την καταλληλότητα της σώρευσης στην περίπτωση των εισαγωγών από τις Φιλιππίνες και το Μεξικό με το επιχείρημα ότι οι διαφορές του όγκου και η αύξηση των εισαγωγών μεταξύ αυτών των δύο χωρών θα είναι τέτοιες που θα επηρεάζουν το ανωτέρω συμπέρασμα ότι οι αναπτήρες από τις Φιλιππίνες και το Μεξικό ήταν ανταγωνιστικοί μεταξύ τους σε παρόμοιες συνθήκες στην κοινοτική αγορά.

Για να υποστηρίξουν αυτό το επιχείρημα, ισχυρίστηκαν ότι το πραγματικό ποσοστό αύξησης των εισαγωγών από τις Φιλιππίνες δεν ήταν τόσο μεγάλο όπως εκείνο των εισαγωγών από το Μεξικό παράγοντες απώλειας βάρους tijuana ότι η διαφορά ήταν τέτοια που απαιτούσε να γίνει χωριστή αξιολόγηση των επιπτώσεων των εν λόγω εξαγωγών στην κοινοτική αγορά.

Υποβλήθηκαν πληροφορίες που έδειχναν ότι η πραγματική αύξηση των εισαγωγών από τις Φιλιππίνες ήταν λιγότερο σημαντική από την αύξηση που αναφέρθηκε από τα στατιστικά στοιχεία. Έγινε επίσης αναφορά σε μια προηγούμενη υπόθεση 8 στην οποία η Επιτροπή είχε αποφασίσει να μην προβεί σε σώρευση των εισαγωγών από την Κορέα και την Κίνα επειδή η έρευνα είχε δείξει «γεωμετρικά αντίθετες εξελίξεις» σε ό,τι αφορά τον όγκο των εισαγωγών και το τμήμα της αγοράς καθώς και τις σημαντικές διαφορές στις αντίστοιχες πρακτικές τιμολόγησης σ' αυτές τις δύο χώρες.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο οι εισαγωγές από τις Φιλιππίνες όσο και από το Μεξικό αυξήθηκαν σε απόλυτες τιμές καθώς και όσον αφορά το τμήμα της αγοράς και τα επίπεδα κατά τα οποία οι τιμές τους ήταν χαμηλότερες των κοινοτικών, ήταν παρόμοια. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ότι οι αντίστοιχες θέσεις των εισαγωγών από τις Φιλιππίνες και το Μεξικό στην κοινοτική αγορά δεν ήταν αρκετά διαφορετικές ώστε να μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι συνθήκες του ανταγωνισμού μεταξύ των αναπτήρων από τις Φιλιππίνες και εκείνων του Μεξικού ήταν διαφορετικές.

Συνεπώς, δεν ήταν δυνατόν παράγοντες απώλειας βάρους tijuana γίνει αποδεκτός ο ανωτέρω ισχυρισμός.

Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα μιας σφαιρικής αξιολόγησης των επιπτώσεων των εισαγωγών που ήδη αποτελούν αντικείμενο μέτρων, μαζί παράγοντες απώλειας βάρους tijuana τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας για πρώτη φορά, θεωρείται ότι εφόσον ο βασικός κανονισμός αντιντάμπινγκ δεν αποκλείει αυτή τη μέθοδο, ειδικότερα στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μια πλήρης έρευνα για τη ζημία, οποιαδήποτε απόφαση ως προς αυτό πρέπει να ληφθεί για κάθε περίπτωση σύμφωνα με το αιτιολογικό της, δηλαδή με την εξέταση των επιπτώσεων της αντίστοιχης συμπεριφοράς των εν λόγω χωρών εξαγωγής.

Ως προς αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές της Ταϊλάνδης δεν εμπόδισαν αυτή τη χώρα εξαγωγής, μετά την απόσυρση των αναλήψεων υποχρεώσεων που είχε προσφέρει ο κυριότερος ταϊλανδός παράγοντες απώλειας βάρους tijuana τονα καταφύγει εκ νέου σε ζημιογόνο ντάμπινγκ, πράγμα που δείχνει ότι η Ταϊλάνδη έχει υιοθετήσει παρόμοια συμπεριφορά με εκείνη των Φιλιππίνων και του Μεξικού.

Αυτή η ομοιότης συμπεριφοράς σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τα μέτρα που ισχύουν τα οποία αναμένεται, ipso facto, ότι δεν θα είναι πλέον επαρκή για να αντισταθμίζουν το ζημιογόνο ντάμπινγκοι εισαγωγές από τη χώρα που αποτελεί αντικείμενο επανεξέτασης, μπορεί να έχουν προκαλέσει παράλληλα με τις εισαγωγές από τις χώρες που υπόκεινται στη νέα διαδικασία, τη ζημία που μπορεί να οφείλεται στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και βρίσκονται σε στάδιο εξέτασης.

παράγοντες απώλειας βάρους tijuana απώλεια βάρους boksburg

Οι αρχές της Ταϊλάνδης αμφισβήτησαν αυτήν την προσέγγιση με το επιχείρημα ότι θα οδηγήσει σε σύγχυση σχετικά με το αν πρέπει να επιβληθούν καταρχήν δασμοί αντιντάμπινγκ π. Αυτή η άποψη δεν έγινε αποδεκτή ειδικότερα από το επιχείρημα των αρχών της Ταϊλάνδης ότι τα πρότυπα της ζημίας που λαμβάνουν υπόψη σε επανεξέταση αυτού του τύπου, είναι υψηλότερα από εκείνα που εφαρμόζονται σε νέες διαδικασίες, δεν φαίνεται ορθό με βάση τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 11 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ.

απώλεια βάρους yokebe

Έτσι, στο πλαίσιο μιας τέτοιας επανεξέτασης, τα όργανα πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι τα ισχύοντα μέτρα μπορούν να έχουν περιορίσει τις ζημιογόνες επιπτώσεις των υπό εξέταση εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Αυτές οι εισαγωγές μπορεί να εξακολουθούν να είναι ζημιογόνες ή να βρίσκονται σε τέτοια επίπεδα ώστε να συνάγεται το συμπέρασμα ότι θα εμφανιστεί εκ νέου ζημία αν λήξει η ισχύς των μέτρων.

Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, επιβεβαιώνεται επομένως η καταλληλότητα της σωρευτικής αξιολόγησης των παρόμοιων και ταυτόχρονων επιπτώσεων των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις τρεις εν λόγω χώρες.

Ένα βήμα πωλήσεων

Συνολική κοινοτική κατανάλωση 45 Για να υπολογιστεί η συνολική φαινομενική κατανάλωση του εν λόγω προϊόντος στην κοινοτική αγορά, οι πωλήσεις αναπτήρων των κοινοτικών παραγωγών στην Κοινότητα προστέθηκαν στις συνολικές εισαγωγές στην Κοινότητα, όπως δηλώθηκαν βάσει του κωδικού ΣΟ 10 00 με εξαίρεση ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις Φιλιππίνες, των αναπτήρων piezo, με βάση τα διαθέσιμα αξιόπιστα στοιχεία κατά την έρευνα.

Όντως, οι εισαγωγείς οι οποίοι ανέμεναν αυξημένο δασμό αντιντάμπινγκ επί των κινεζικών αναπτήρωνεισήγαγαν μεγάλες ποσότητες από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στο τέλος του Μέρος αυτών των ποσοτήτων περίπου 65 εκατομμύρια μονάδες παράγοντες απώλειας βάρους tijuana, οι οποίες δεν μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά πριν παράγοντες απώλειας βάρους tijuana τοδιατηρήθηκαν σε απόθεμα και αυτή η κατάσταση αύξησε τεχνητά τη συνολική φαινομενική κατανάλωση το Έτσι για να αξιολογηθεί το παράγοντες απώλειας βάρους tijuana ποσοστό αύξησης της κοινοτικής κατανάλωσης, η Επιτροπή θεώρησε ότι το μερίδιο των κινεζικών εισαγωγών που εκτελωνίστηκαν το και που ανέρχονταν συνολικά σε ,7 εκατομμύρια μονάδες και οι οποίες μεταπωλήθηκαν από εισαγωγείς σε εμπόρους χονδρικής ή λιανικής πώλησης τον ίδιο χρόνο ανέρχονταν σε ± εκατομμύρια μονάδες.

Αυτό το ποσοστό αύξησης φαίνεται ότι αντανακλά ορθά την πραγματική τάση της κοινοτικής κατανάλωσης. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, αυτό το ποσοστό αύξησης παραμένει σημαντικό, εφόσον φαίνεται ότι η επιβολή των μέτρων αντιντάμπινγκ του και η τροποποίησή τους το είχε κάποια επίπτωση στο ποσοστό αύξησης των εισαγωγών της Ταϊλάνδης, ακόμη και αν ήταν περιορισμένο λόγω της μείωσης των τιμών πώλησης της Ταϊλάνδης μετά την απόσυρση των αναλήψεων υποχρεώσεων που είχε προσφέρει ο μεγαλύτερος ταϊλανδός εξαγωγέας.

Αυτό σημαίνει ότι συνολικά η θέση των άλλων τρίτων χωρών έχει επίσης διαβρωθεί ελαφρώς λεπτομερέστερη εξέταση ωστόσο έδειξε, όπως εξηγείται στην παράγραφο 70, ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας αύξησε σημαντικά το τμήμα που κατείχε στην κοινοτική αγορά εις βάρος των χωρών εξαγωγής, εκτός εκείνων που υπόκεινται τις τρέχουσες έρευνες.

Στην περίπτωση που πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις σε συνδεόμενο εισαγωγέα, η σύγκριση των τιμών έγινε με βάση τις πωλήσεις στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη.

απώλεια βάρους ζάλη συμπτώματα

Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές των αναπτήρων που εισάγονταν από τις εν λόγω χώρες, ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές που εφήρμοζαν οι κοινοτικοί παραγωγοί κατά την περίοδο της έρευνας. Κατάσταση της κοινοτικής βιομηχανίας α Γενικά 51 Η αγορά αναπτήρων είναι πολύ ευαίσθητη ως προς τις τιμές.

31997R0423

Για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν πωλήσεις ή να διατηρήσουν το τμήμα της αγοράς, πολλοί παραγωγοί και αγοραστές στην αγορά τείνουν να προσαρμόζουν τις τιμές τους στο χαμηλότερο επίπεδο της προσφοράς.

Αυτό σημαίνει ότι, για να αντιμετωπίσει τις εισαγωγές σε παράγοντες απώλειας βάρους tijuana τιμές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, η κοινοτική βιομηχανία αναγκάστηκε είτε να χαμηλώσει τις τιμές για να διατηρήσει το τμήμα της αγοράς, το επίπεδο της παραγωγής και χρησιμοποίησης του δυναμικού, είτε να χάσει το τμήμα της αγοράς προσπαθώντας να διατηρήσει τις τιμές της.

Οι πωλήσεις μειώθηκαν σε όγκο και αυξήθηκαν ελαφρώς σε αξία. Πρέπει να σημειωθεί ως προς αυτό ότι, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το τμήμα της αγοράς, κατά την υπό εξέταση περίοδο, η κοινοτική βιομηχανία πραγματοποίησε πωλήσεις αυξημένων ποσοτήτων προϊόντων με ειδικές προδιαγραφές όπως αναπτήρες με θήκη και με εκτυπώσεις οι οποίοι θα αιτιολογούσαν επίπεδα τιμών υψηλότερα από εκείνα των κοινών αναπτήρων.

υγιείς κόκκινες ράβδους για απώλεια βάρους

Η έρευνα έδειξε ότι αυτό το υψηλότερο επίπεδο των τιμών το οποίο θα παράγοντες απώλειας βάρους tijuana κανονικά συνδεδεμένο με πιο πολύπλοκα προϊόντα δεν μπορούσε να διατηρηθεί, πράγμα που είχε τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην αποδοτικότητα της κοινοτικής βιομηχανίας.

Επιδεινώθηκε εκ νέου αλλά παρέμεινε θετική το Τοη μέση απόδοση ήταν και πάλι αρνητική.

EUR-Lex - R - EL

Κατά την περίοδο της έρευνας, οι μέσες τιμές πώλησης βρίσκονταν σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από το μέσο κόστος παραγωγής. Δεδομένου ότι, σε ό,τι αφορά τον όγκο, οι πωλήσεις τους παρέμειναν στάσιμες, αυτό σημαίνει ότι οι κοινοτικοί παραγωγοί δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν καθόλου από την ανάπτυξη της αγοράς, - ανεπαρκής κερδοφορία: η γενική κερδοφορία της κοινοτικής βιομηχανίας παρέμεινε χαμηλή ειδικότερα για τη βιομηχανία που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις για mom προσπαθεί να χάσει βάρος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές της που ήταν υψηλότερες από εκείνες των εισαγωγών, δεν μπορούσαν να αυξηθούν καθόλου κατά τα τελευταία πέντε χρόνια παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε το τμήμα των προϊόντων με ειδικές προδιαγραφές που είναι κυρίως πιο ακριβά.

Το ιδιαίτερα χαμηλό Εβδομάδα απώλειας βάρους 5 λιβρών αποδοτικότητας στο οποίο έφθασαν οι κοινοτικοί παραγωγοί το δεν πρέπει να συνεχιστεί, για να είναι βιώσιμη η κοινοτική βιομηχανία.

Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αναγκαστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι κοινοτικοί παραγωγοί να μεταθέσουν την παραγωγή τους εκτός της Κοινότητας. Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ 61 Εξετάζοντας τις επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, διαπιστώθηκε ότι ο αυξανόμενος όγκος και οι χαμηλότερες τιμές των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ παράγοντες απώλειας βάρους tijuana με την απώλεια του τμήματος της αγοράς και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της κοινοτικής βιομηχανίας.

Επειδή η εν λόγω αγορά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη ως προς τις τιμές, όπως ήδη εξηγήθηκε στην παράγραφο 51, είναι σαφές ότι παράγοντες απώλειας βάρους tijuana οι, σημαντικά χαμηλότερες των κοινοτικών, τιμές πώλησης των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και το Μεξικό, με αυξημένο τμήμα της αγοράς, επηρέασε σημαντικά την κοινοτική βιομηχανία, παράγοντες απώλειας βάρους tijuana βαθμό που τα εισαγόμενα προϊόντα πωλούνταν μέσω των ιδίων κυκλωμάτων πωλήσεων και στους ίδιους τους πελάτες με εκείνους της κοινοτικής βιομηχανίας.

να χάσετε βάρος με χαμηλό προϋπολογισμό

Εν πάση περιπτώσει, κανένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν υπέβαλε σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι τα πραγματικά επίπεδα των τιμών αυτών των εισαγωγών ήταν σημαντικά χαμηλότερα από τις τιμές της κοινοτικής βιομηχανίας.